Görev, Yetki ve Sorumluklarımız

                                                                                                             

                                                                                                                                       

Başkanlığımız; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre, hazırlanan 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesinde yaralan Kontrolörlük ve Destek Hizmetler Daire Başkanlığının birleşmesi ile 190 Sayılı Kanun Hükmünden Kararname ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur.

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın kuruluşu, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 26 ıncı maddesinde tanımlanan Üniversite İdari Teşkilatı'na dayanır.
 
Başkanlığımızın yapacağı görevler 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre Başkanlığımızın görevleri ve sorumlulukları;

a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım,onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,
d) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
e) Verilecek benzeri görevleri yapmaktır.

  

Bu amaçla Başkanlığımız;

> Rektörlük ve bağlı birimlerinin satınalma işlemlerini,
> Yatırım bütçesi kapsamında, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar ve Diğer Merkezler  ile Daire Başkanlıklarının sermaye nitelikli olan mal ve malzeme ihtiyaçlarını karşılama işlemlerini,  
> Her ne suretle olursa olsun edinilen mal ve malzemenin Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak kayıtlara geçirilmesini, depolanmasını, korunmasını ve dağıtımını sağlama işlemlerini,
> Mal ve malzeme bakım onarım hizmetlerini yürütmektedir.
> Ayrıca Üst Yönetim ve Genel Sekreterlikçe verilen diğer görevleri yerine getirmektedir.