SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE DOĞRUDAN TEMİN
TEKLİF SÜRECİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Gültepe Mh. Mecnun Otyakmaz Cd. No:1 Sivas/Merkez adresinde faaliyet gösteren Sivas
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (Üniversite) kişisel verilerin güvenliğine verdiği önem
doğrultusunda elde edilen her türlü kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na (Kanun) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.
İşbu Aydınlatma Metni, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Üniversite tarafından toplanan, saklanan ve
işlenen kişisel verilere ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma
Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kanunda kişisel veri, kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi olarak
tanımlanmıştır. Bu kapsamda kabul edilecek her türlü veri, Üniversite nezdinde ilgili mevzuata
tabi olarak değerlendirilmekte ve aşağıdaki çerçevede toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır:
a. Üniversite, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için eğitim alan veri
sahiplerinden alınan ve yükseköğretim faaliyetleri gereği tutulması gereken kayıtların
oluşturulması ve saklanması amacıyla idari ve akademik birimler aracılığıyla kişisel
verileri toplar ve işler.
b. Üniversite; öğrencileri, idari ve akademik personeli ile tedarikçi/alt yüklenici firma
çalışanlarının kişisel verilerini Üniversite faaliyetlerine uygun olarak toplar ve işler.
c. Üniversite, yerleşkelere gelen ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması ve veri
sahiplerinin menfaati amacıyla verileri toplar ve işler.
ç. Sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için Üniversite, öğrenciler ile idari ve akademik
personelden kişisel verileri toplar ve işler.
d. Yerleşkelerinde düzenlenen her türlü etkinlik, kurs, seminer, konferans vb. faaliyetlere
iştirak eden katılımcıların kişisel verilerini Üniversite, toplar ve işler.
e. Mezunların kariyer planlarına destek olabilmek için kişisel veriler, Üniversite tarafından
toplanır ve işlenir; rızaları doğrultusunda paylaşılabilir.
f. Üniversite, tanıtım yapabilmek, faaliyetler kapsamında ilgili kişilere ulaşabilmek için
kişilerin rızası doğrultusunda kişisel verileri toplar ve işler.
g. Faaliyetleri hakkında gereken raporlamaların, istatistiklerin ve benzeri çalışmaların
yapılabilmesi amacıyla rıza alınmak koşuluyla veriler toplanır ve işlenir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ VE ÇERÇEVESİ
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi; Kişisel veriler, otomatik ya da otomatik olmayan
yöntemlerle, Üniversite internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri
vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.
Kişisel veriler; web siteleri, görüşmeler, eğitim faaliyetleri gibi konular başta olmak üzere
kişilerden sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilen bilgilerdir. Veri, Aydınlatma Metni
kapsamındaki hususlar doğrultusunda ve kişilerin rızasıyla toplanmakta, işlenmekte,
saklanmakta ve aktarılmaktadır.
Üniversite faaliyetleriyle bağdaşmayan herhangi bir hususta kişisel veri aktarımı, veri sahibinin
açık rızası olmaksızın yapılamaz.
Doğrudan temin teklif süreci hususunda teklif sonucunu öğrenen paydaşlar, işlenmiş verileri
üçüncü bir şahıs ile paylaşamazlar.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Üniversite tarafından toplanan, işlenen, saklanan ve aktarılan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9.
Maddeleri çerçevesinde aşağıdakilerle paylaşabilir:
a. Faaliyetlerini ve işsüreçlerini devam ettirebilmek için sürekli veya geçicisüreyle hizmet
veren alt yükleniciler ya da üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde işin gerektirdiği
oranda ve sürede veriler paylaşılabilir.
b. Üniversitenin hizmet ve hedefleri doğrultusunda yurt dışında faaliyet gösteren benzer
kurumlarla eğitim ve araştırma amaçlı iş birlikleri ile personel değişimlerinde veri
paylaşımı yapılabilir.
c. Gerekli durumlarda resmi merci ve kamu kurumlarına veri aktarımı yapılabilir.
ç. Toplanan kişisel veriler; Aydınlatma Metninde belirtilen çerçevede ve Kanun’da yer alan
kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu, Yükseköğretim Kurulu ve kanunen yetkili diğer
kamu kurumları, faaliyetlerin yürütebilmesi amacıyla işbirliği yapılan kurum ve
kuruluşlar, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalanılan kuruluşlar, server
ve/veya bulut hizmeti alınan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlar, ticari elektronik iletilerin
gönderilmesi konusunda hizmet alınan yurtiçi/yurtdışı firmalar, anlaşmalı olunan
bankalar, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı çeşitli
reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleri ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortakları,
kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilir.
KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Üniversiteye başvurarak;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7.
maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
e) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca
yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
g) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
Bu kapsamda iletilen talepler, Üniversite tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.
Kanun kapsamında Üniversite ile iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da soruları
aktarmak için başvuru sahibinin kimliğini tevsik edici belgeler ve talebi içeren dilekçe ile
Yenişehir mahallesi Kardeşler caddesi No:7/1 Sivas/Merkez adresine bizzat elden iletilmesi veya
noter kanalıyla ulaştırılması gerekir. Ayrıca sivasbiltekuni@hs01.kep.tr adresine güvenli
elektronik imzalı olarak da bildirimde bulunulabilir. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan
yazılı başvurular, Üniversite tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben
değerlendirilecek olup ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüş sağlanacaktır.